About Us

บริษัท ฟลอริช ดิจิทัล จำกัด เป็นบริษัทของผู้หญิงยุคใหม่ ที่มีความเชื่อในการสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ มีจุดยืนต่อต้านกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และ อิทธิพลของโลกออนไลน์ที่เน้นข่าวสารที่เรียกร้องความสนใจโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ ในยุคที่กระแสสังคมบีบคั้นให้ผู้คน โดยเฉพาะเยาวชน เห็นตัวอย่างของความสำเร็จเพียงไม่กี่ด้าน เช่น เป็นผู้หญิง ต้องโชว์เรือนร่างจึงได้ยอดไลก์เยอะ ต้องครอบครองของหรู จึงได้รับการยอมรับในสังคม ฯลฯ

เฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง ผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารมวลชนแบบ traditional มากว่า 6 ปี ทั้งรายการโทรทัศน์ รายการข่าว และรายการวิทยุ จึงตัดสินใจริเริ่มบริษัทในปี พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างทีมงาน Online Publisher ที่มีคุณภาพ จัดทำสื่อออนไลน์แบบครบวงจร สร้างสรรค์คอนเทนต์ "สนุก ย่อยง่าย มีสาระ" เน้นเรื่องราวนวัตกรรมและสื่อที่เข้ากับกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเราเชื่อว่า เทคโนโลยีสามารถนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่า การทำคอนเทนต์ที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งในการติดอาวุธความรู้ให้กับผู้คนในสังคม ให้สามารถใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และมีแรงบันดาลใจที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาให้ได้ (Everyone can be the best version of themselves)

ปัจจุบัน บริษัท ฟลอริช ดิจิทัล จำกัด ได้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆ มากมาย มียอดผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคนใน Facebook Fanpage และ ผู้ติดตามใน YouTube กว่า 8 แสนคน และแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Blog, Instagram, Twitter โดยแต่ละคอนเทนต์ได้ถูกบอกเล่าเรื่องราวผ่าน “เฟื่องลดา” influencer ด้านไอทีและไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์ออนไลน์ ตัวอย่างคอนเทนต์ที่มีผู้ชมให้ความสนใจและเข้าชมมากกว่าหลักล้าน เช่น ซีรีส์ เฟื่องลดาพาเจาะจีน , เซเว่น4.0, facebook horizon

และเพื่อตอกย้ำในสิ่งที่เราเชื่อว่า ทุกคนสามารถพัฒนาและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้ การบอกเล่าเรื่องราวดีๆ จึงไม่ควรหยุดอยู่ที่ใครบางคน แบรนด์ LDA (ลดา) ซึ่งย่อมาจาก Ladies of Digital Age จึงถือกำเนิดขึ้น เป็นเหมือนตัวแทนของเรา ที่จะบอกเล่าคอนเทนต์สไตล์ Edutainment ที่สนุก ย่อยง่าย มีสาระ ผ่านทีมงานหน้ากล้องที่หลากหลาย เช่น ออย LDA, ไตเติ้ล LDA , เตอเติ้ล LDA ฯลฯ

เราเชื่อว่านี่คืออีกก้าวของการสร้างชุมชนคนที่มีความเชื่อในแบบเดียวกันและต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสุดความสามารถที่เราจะสามารถทำได้…

จุดแข็งของเรา
   - ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุก
   - สื่อออนไลน์ที่มีคุณภาพ เข้าถึงคนหมู่มากได้ (Organic Reach สูง)
   - ชุมชนของคนที่เชื่อในเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยี และความเป็นไปของโลกดิจิทัล บริการของเรา

Media
   - Product Pre-view
   - Product Review
   - VDO Tie-in Product
   - Photoset
   - VLOG
   - Livestream
   - Advertorial
   - Creative Content
   - Podcast
   - Micro Influencer
Talent
   - Emcee (MC)
   - Speaker
   - Presenter


Flourish Digital Company Limited is the company for the new women generation. We believe in making the creative content, have a standing point against the changing in the present world and influence of the social media which demand for attention without consideration. Nowadays, the social trend has forced people, especially youngsters, to experience only one side of success, such as in order to be famous for female, you have to show your body so you could reach more like, or process brand name items, to gain the social acceptance.

Faunglada Saranee Sanguanruang, the founder of Flourish Digital has the experiences in traditional mass communication for 6 years, such as television programs, news programs and radio programs. Faunglada had decided to establish the company in 2016 with the goal to create a team of quality online publisher. Producing the online media, creating ‘fun, easy to understand and educational’ content. Focusing on the story of innovations and the media, which could attach the group of new generation because we believe that the technology would lead us to something better and producing quality content would be a part of arming the society with knowledge to live in the digital world happily and inspire them to be the best version of themselves.

Nowadays, Flourish Digital Company Limited has been producing the contents to the public, we have one million followers on Facebook and 8 hundred thousand subscribers on YouTube and other social media platforms such as Blog, Instagram and Twitter.

In each content, the story would be told by ‘Faunglada’ the IT and new generation of a woman’s lifestyle influencer and the production team who has the experiences in producing the online content. For example, our contents that the public was interested and watched our contents over 1 million views such as Faunglada in China series (เฟื่องลดาพาเจาะจีน), 7-11 4.0 or Facebook Horizon.

and to emphasize on what we believe, that everyone could improve and be the best version of themselves. Telling a good story should not come from just one particular person, thus LDA (La-Da) which is the abbreviation from the Ladies of Digital Age was born. LDA is our representative which would tell the Edutainment content which is fun, easy to understand and educational by our KOL such as Oil LDA, Title LDA, Turtle LDA and etc.

We believe that this is the another step to create the community of people who share the same believe and willing to change the society as much as we could.

Our Strength
   - We able to make something difficult to understand be the easy story to understand and fun.
   - High quality social media content, able to reach a large group of people (High Organic Reach rate)
   - The online community who believe in innovations, technologies and digital world growing.

Our Service

Media
   - Product Pre-view
   - Product Review
   - VDO Tie-in Product
   - Photoset
   - VLOG
   - Livestream
   - Advertorial
   - Creative Content
   - Podcast
   - Micro Influencer
Talent
   - Emcee (MC)
   - Speaker
   - Presenter


Flourish Digital 有限公司是一家面向新时代女性的公司,公司有创造具有创新性内容的信念,对于当今世界的变化潮流和网络世界的影响持有反对的立场,就是无论用哪种方法都要强调关注需要关注的新闻。在这个社会压迫人们的时代,尤其是年轻人,仅仅看到了几个成功的例子,比如女性,必须展示自己的外形身材才能得到更多的赞美,必须拥有奢侈品才能被社会接受等等。

Faunglada Saranee Sa-nguanrueang ——————(创造人)在传统新闻领域中具有了6年多的经验,包括电视节目,新闻节目以及广播节目。 因此决定在2016年成立公司。本公司的目标是创造高素质的 “网络出版商队,” 进行周全的网络媒体,进行许许多多的内容,内容里将会易于 “理解、消化、有趣之类的,” 也重视如何将创新符合新一代人的要求。 我们希望可以使人们走向更好的生活。因此进行了这些好的内容的制作是给予人们在社会上武装知识的一部分,也能够使人们愉快地过生活在此数字时代,并且能发挥出来自己的全部潜能。貌似英文里有说: “(Everyone can be the best version of themselves)’每个人都可以当自己最佳的版本。

目前,Flourish Digital 有限公司产生了丰富多彩的内容,在Facebook Fanpage上(脸书公开专页)已经有了多于一百万的粉丝们来关注。而在YouTube上也已经有了超过八十万的关注人,不光在脸书或者YouTube上,并且在其他频道也得到了大众的支持。譬如,Blog(博客)、Instagram 以及 Twitter(推特)。通过了解 Faunglada 此人物,我们会知道,她在IT方面和关于新时代女性生活方式方面有很大的影响力,包括她的团队在网络上有比较丰富的经验。使得她的作品吸引了观众们的兴趣和获得赞美,比如:跟着 Faunglada 走进中国的影片,小 7 便利店4.0,脸书天边等等。

为了强调我们相信的信念———(每个人可以都可以成为最好的自己),因此我们分享好的经验时不能只局限于一些人,应该传播给每个人知道。LDA 本品牌是自Ladies of Digital Age 而来的,他是我们的代表人物,而且关键的是运用了寓教于乐的方法给观众们传递了比较有趣的内容。包括易于理解、消化和有趣的内容等等。通过我们高手的团队————Oil LDA、Title LDA、 以及 Turtle LDA 我们认为,这就会集合一群人有相同的信念在一起,而且想要尽量改善社会变成优质的社会。

我们的优点
   - 消化难懂的内容变得轻松有趣。
   - 创作优质的的网络媒体,而能够覆盖大众的兴趣。(有比较高的覆盖人数)
   - 将有同样兴趣的人群集合在一起成为社群,感兴趣技术创新以及数字时代的人。

本公司的服务

媒体
   - 产品预览
   - 产品评介
   - Tie-in 视频
   - 照相排版
   - 视频日志 / 视频博客
   - 直播
   - 软文
   - 创意内容
   - 博客
   - 微型影響者
另外服务
   - 主持人
   - 节目主持人
   - 代言人